db.Cookies text with db.show consent

OÜ Mogotel Estonia Privaatsuspoliitika

Haldur ja tema kontaktandmed

Isiku andmetöötluse haldur on OÜ Mogotel Estonia (edaspidi tejstis - MOGOTEL), ühtne registrinumber 14004036, Juriidiline aadress:  Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 49, 10133, büroo Maskavas 240-3, Riia, LV-1063.

MOGOTEL kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on: info@mogotel.com. Kasutades seda kontaktteavet või pöördudes MOGOTEL poole juriidilisele/büroo aadressile, võite esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta. Taotluse oma õiguste teostamise kohta võib esitada vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud korrale.

Dokumendi kohaldamisala

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku - MOGOTEL kliendi, koostööpartnerite või nende töötajate, tööotsijate kohta, eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadressi, tegevusala, sissetuleku suurus, saadud ja kavandatud teenused, arveldusteave, telefoni-, elektroonilise side teabe ja muu füüsilise isikuga seotud teave.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse isiku eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:

 • füüsilistele isikutele - klientidele, külalistele ja teistele teenuste saajatele (sealhulgas potentsiaalsetele, endistele ja olemasolevatele) ning ka kolmandatele isikutele, kes seoses teenuste osutamisega füüsilisele isikule (kliendile, kasutajale) saavad või edastavad MOGOTELile mis tahes andmed (sh kontaktisikud , maksjad jms);
 • MOGOTEL'i büroo- ja hotellikülastajatele, kaasa arvatud,  kelle suhtes teostatakse videovalve;
 • MOGOTELi veebilehtede külastajatele (edaspidi tekstis - Kliendid).

MOGOTEL hoolitseb Klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, jälgib Klientide õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega - Läti Vabariigi seaduste ja teiseste õigusaktidega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta Määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja selliste andmete vaba liikumist (Määrus) ja muudele eraelu puutumatuse ja andmetöötluse valdkonnas kohaldatavatele seadustele.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse andmete töötlemise suhtes, olenemata vormist ja / või keskkonnast, millises Klient annab isikuandmed (MOGOTELi veebilehel, paberkandjal või elektrooniliselt) ning millistes ettevõte süsteemides või paberkandjal neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

MOGOTEL töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamiseks:

- kliendi tuvastamiseks;
- lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks;
- teenuste toimimise tagamiseks / pidamiseks;
- teenuste parandamiseks ja uute teenuste väljaarendamiseks;
- teenuste reklaamimiseks ja levitamiseks või kommertseesmärkidel;
- klienditeeninduseks;
- vastuväidete /kaebuste läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
- klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks, rahulolu mõõtmisteks;
- arvelduste haldamiseks;
- võlgade tagasisaamiseks ja sissenõudmiseks;
- veebilehtede haldamiseks ja toimimise parandamiseks.

 • Äri planeerimiseks ja analüüsiks:

- statistikaks ja ärianalüüsiks;
- planeerimiseks ja arvestuseks;
- efektiivsuse mõõtmiseks;
- andmete kvaliteedi tagamiseks;
- turu ja avaliku arvamuse uuringuteks;
- aruandluseks;
- kliendiuuringute korraldamiseks;
- riskijuhtimistegevuste raames.

 • Teabe andmiseks riigi haldusasutustele ja operatiivtegevuse subjektidele välistes õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • MOGOTEL vara ja isikute turvalisuseks videovalve korraldamise raames, eesmärgiga kaitsta Mogoteli ja kolmandate isikute Hotellide (büroo) ruumides ja territooriumis asetsevat vara, hoolitseda isikute turvalisuse eest, vältida võimalikud seaduserikkumised, registreerida kuriteo toimepanemise fakti, samuti jälgida Hotellide teenindamise kulgu ja kvaliteeti. Videovalve raames kogutud andmed hoitakse kuni 30 päeva. Pärast seda tähtaega MOGOTEL tagab andmete täieliku automaatse kustutamise, kui andmeid ei ole eelnevalt taotletud, ega ei ole tuvastatud kuriteod ega muud turvarikkumisi. Kui andmeid on pädevatelt riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustelt varem nõutud või on avastatud turvarikkumisi, andmeid säilitatakse vastavalt vajadusel.
 • Muudeks spetsiifilisteks eesmärkideks, millest Kliennt teavitatakse hetkel, mil ta annab asjakohaseid andmeid MOGOTELile.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

MOGOTEL töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel õiguslikel põhjustel:

 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks - Kliendi taotlusel lepingu sõlmimiseks ja selle täitmise tagamiseks;
 • õigusaktide täitmiseks – et täita MOGOTELi siduvates välisõigusaktides sätestatud kohustuse;
 • vastavalt Kliendi - andmesubjekti nõusolekule;
 • seaduslikes  (legitiimsetes) huvides - MOGOTELi ja Kliendi vaheliste kehtivate kohustuste või sõlmitud lepingu, või seadusest tulenevate  MOGOTEL legitiimsete (seaduslike) huvide realiseerimiseks.

MOGOTELi seaduslikud (legitiimsed) huvid on:

 • äritegevuse korraldamine;
 • enne lepingu sõlmimist kontrollida Kliendi isikut;
 • tagada lepinguliste kohustuste täitmine;
 • kõrvaldama oma äritegevusele põhjendamatud finantsriskid;
 • säilitada Klientide taotlused ja avaldused teenuste osutamise kohta, muud taotlused ja avaldused, märkused nende kohta, sealhulgas, mis on tehtud suuliselt, helistades, e-posti teel, veebilehel jne;
 • analüüsida MOGOTEL kodulehte, rakenduste tegevust, arendama ja rakendama nende täiustusi;
 • teostada meetmeid Klientide hoidmiseks;
 • segmenteerida klientide andmebaasi teenuste tõhusamaks tagamiseks;
 • töötada välja ja arendada teenuseid;
 • reklaamima oma teenuseid, saates kommertsteateid;
 • saatma teisi teateid lepingu täitmise kulgemise ja lepingu täitmisega seotud oluliste sündmuste kohta, samuti teostama Kliendiuuringute läbiviimist teenuste ja nende kasutamise kogemuste kohta;
 • pettuste vältimiseks;
 • ettevõttejuhtimise, finants- ja äriarvestuse ning analüüside tagamiseks;
 • pakkuda tõhusaid ettevõtte haldamisprotsesse;
 • teenuste osutamise tõhusus;
 • teenuste kvaliteedi tagamine ja parandamine;
 • maksete haldamine;
 • tegemata maksete haldamine;
 • pöörduda riigi haldus- ja tegevusorganite poole ning kohtusse oma seaduslike huvide kaitseks;
 • teavitada avalikkust oma tegevusest.

Isikuandmete töötlemine

MOGOTEL töötleb Kliendiandmeid kaasaegsete tehnoloogiliste võimalustega, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ning MOGOTEL mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, finants- ja tehnilisi ressursse.

MOGOTEL Kliendi suhtes võib teha automatiseeritud otsuseid. Klient MOGOTELi sellistest tegevustest teavitatakse eraldi vastavalt seadustele. Kliendil võib olla vastuväide automatiseeritud otsuste tegemisele vastavalt seadusele, kuid siiski mõistes, et teatud juhtudel võib see piirata Kliendi õigust kasutada üksikud temale potentsiaalselt saadavad võimalused (näiteks, kommertspakkumiste saamist).

Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise kvaliteetseks ja operatiivseks tagamiseks MOGOTEL võib volitada oma koostööpartnereid tegema üksikuid tarneid või teenuste osutamise toimingud, näiteks üksikute tööde teostamist, toitlustusteenuste pakkumist, arvete laialisaatmist jms. Kui nende ülesannete täitmiseks MOGOTEL partnerid töötlevad MOGOTEL käsutuses olevad Kliendi isikuandmed, asjakohased MOGOTELi partnerid loetakse MOGOTEL andmetöötlejateks ja MOGOTELil on õigus edastada MOGOTELi koostööpartneritele nende tegevuste läbiviimiseks vajalikud Kliendi isikuandmed ulatuses, millises see on vajalik nende toimingute läbiviimiseks.

MOGOTELi koostööpartnerid (isikuandmete töötleja staatuses) tagab isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise vastavalt MOGOTELi nõuetele ja õigusaktidele ning ei kasuta isikuandmeid mingil muul eesmärgil, välja arvatud MOGOTELi ülesandel Kliendiga sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

 

MOGOTEL kaitseb Kliendiandmeid kaasaegsete tehnoloogiate võimete abil, võttes arvesse olemasolevaid privaatsuse riske ja MOGOTELi mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, finants- ja tehnilisi vahendeid, sealhulgas järgmisi turvameetmeid:

 • Võimalikult suures mahus andmete pseudonüümimist;
 • Tulemüüri;
 • Sissetungi ennetamise ja avastamise programmid;
 • Muud kaitsemeetmed vastavalt praegustele tehnilise arengu võimalustele.

Isikuandmete saajad

MOGOTEL ei avalda kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmeid ega mis tahes teenuste osutamise ja lepingu kehtivuse ajal saadud informatsiooni, välja arvatud:

 • kui asjaomane kolmas isik peab andmeid saama allkirjastatud lepingu raames, et täita mõnda lepingu täitmiseks vajaliku või seadusega delegeeritud funktsiooni (näiteks, pangale arvelduste raames);
 • kooskõlas Kliendi selgesõnalise ja üheselt mõistetava nõusolekuga;
 • välistes õigusaktides ettenähtud isikutel, nende põhjendatul taotlusel, välistes õigusaktides sätestatud korras ja mahus;
 • välistes õigusaktides sätestatud juhtudel, samuti MOGOTELi seaduslike huvide kaitseks, näiteks, pöördudes kohtusse või muu avaliku võimu institutsiooni poole isiku vastu, kes on rikkunud MOGOTELi seaduslike huve.

Kolmandate riikide subjektide juurdepääs isikuandmetele

MOGOTEL isikuandmetele puudub juurdepääs kolmandates riikides (st Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonnas mittekuuluvatele riikide) arendajad või teenusepakkujad (Määruse mõistes – saatmine kolmandates riikides) andmetöötleja (operaatori) staatuses.

Isikuandmete säilitamise kestus

MOGOTEL säilitab ja töötleb Kliendi isikuandmeid, kui on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 • ainult seni, kuni on sõlmitud Kliendiga sõlmitud leping;
 • kuni väliste seaduste kohaselt võib MOGOTEL või Klient realiseerida oma seaduslikke huve (näiteks, esitada vastuväiteid või esitada hagi kohtus);
 • kuni ühel osapooltest on andmete säilitamiseks seaduslik kohustus;
 • seni, kuni on jõus Kliendi nõusolek vastava isiku andmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui on olemas muud töötlemise õiguslikud alused.

Kui eespool nimetatud tingimused lõppevad, kustutatakse Kliendi isikuandmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja muud Kliendi õigused

Kliendil on õigus saada õigusaktidega kindlaksmääratud  teavet seoses tema andmete töötlemisega, kontrollida oma andmete õigsust ja neid parandada.

Samuti on Kliendil seadusega on õigus taotleda MOGOTELIilt juurdepääsu oma isikuandmetele ning taotleda MOGOTELilt nende täiendamist, muutmist või kustutamist, või töötlemise piiramist Kliendi suhtes, või õigust esitada töötlemisele vastuväiteid (sealhulgas isikuandmete töötlemise suhtes, mis on teostatud MOGOTELi seaduslike (legitiimsete) huvide alusel) ja andmete ülekandmise õigus. Need õigused on realiseeritavad niivõrd, kuivõrd andmete töötlemine ei tulene MOGOTELi kohustustest, mis on talle kehtestatud kehtivate õigusnormidega ja mis tehakse üldsuse huvides.

Klient võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:

 • kirjalikult kohapeal MOGOTELi Hotellides / büroos, esitades isikut tõendava dokumendi;
 • kuni väliste seaduste kohaselt võib MOGOTEL või Klient realiseerida oma seaduslikke huve (näiteks, esitada vastuväiteid või esitada hagi kohtus);
 • elektroonilisel teel,  allkirjastades turvalise elektroonilise allkirjaga;

Pärast Kliendilt taotluse saamiseks oma õiguste realiseerimise kohta, kontrollib MOGOTEL Kliendi identiteeti, hindab taotlust ja täidab seda vastavalt õigusaktidele.

MOGOTEL saadab Kliendile vastuse tähitud kirjaga tema poolt märgitud postiaadressiga, võttes võimalikult palju arvesse Kliendi poolt määratud vastuse saamise viisi.

MOGOTEL tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise vastavalt õigusaktidele ja Kliendi vastuväidete korral kaebuse lahendamiseks rakendab kõik vajalikud meetmed. Kuid, kui see siiski ei õnnestu, on Kliendil õigus pöörduda järelevalveameti – Andmeinspektsiooni poole.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks ja selle tühistamise õigus

Klient nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mille õiguslik alus on nõusolek, võib anda MOGOTELi veebilehel või kohapeal MOGOTELi hotellis.

Andmesubjektil on igal ajal õigus andmetöötluseks antud nõusolek tagasi võtta viisil, mis talle on antud, või saates asjakohase teate e-postile: info@mogotel.com, ning sellisel juhul andmete edasist töötlemist, mis tugineb eelnevalt antud nõusolekule, konkreetseks eesmärgiks edaspidi ei teostata.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta Kliendi nõusoleku kehtivuse ajal tehtud andmete töötlemist.

Nõusoleku tühistamisega ei lõpetata andmete töötlemist, mida teostatakse muudel õiguslikel alustel.

Kui tööleasumiseks soovite, et Teie esitatud taotlus eluloo kirjeldusega säilitataks, palume taotluse vormis märkida "Nõustun, et minu taotlus ja elukirjeldus säilitatakse OÜ Mogotel Estonia ja seda saab kasutada muude vabade töökohtade edaspidises valikus OÜ Mogotel Estonia“.

Suhtlemine kliendiga

MOGOTEL suhtleb Kliendiga, kasutades Kliendi määratud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress)

MOGOTEL kontakteerub lepinguliste kohustuste täitmise osas sõlmitud lepingu alusel (näiteks, tööde teostamise aeg, arveldusteave, teenuste muutused jne).

Kommertsteadaanded

MOGOTELi poolt väljastatavate kommertsteadete edastamine MOGOTELi ja / või kolmandate osapoolte teenuste ja muude otselepingutega tagatud teenuste osutamisega mitteseotud teadete edastamine (näiteks, kliendiuuringud) toimub vastavalt välistele seadustele või Kliendi nõusolekul.

Kontakteerumiseks, sealhulgas kommertsteadete edastamiseks, MOGOTEL võib kasutada ka automaatset helistamisseadet.

Klient võib anda nõusoleku MOGOTELile ja / või tema äripartnerite kommertsteadete saamiseks või anda MOGOTELi ja muudes veebilehtedes (näiteks, uudiskirjade saamise registreerimisvormid) või esitades eraldi dokumendina.

Kliendi antud nõusolek kommertsteadete saamiseks kehtib kuni selle tühistamiseni (ka pärast lepingu lõppemist). Klient võib igal ajal keelduda edasistest kommertsteadete saamisest mõnes järgmistest viisidest:

 • saates e-kirja info@mogotel.com;
 • kohapeal MOGOTEL büroos / Hotellis;
 • kommertsteadandes sätestatud automatiseeritud võimaluse loobuda edasiste teadete saamisest, klõpsates asjakohase kommertsteadaande (e-posti) lõpus olevale loobumislingile.

MOGOTEL lõpetab kommertsteadaannete saatmise kohe, kui on töödeldud Kliendi kommertsteadaande saamise tühistamise taotlus.

Küpsiste kasutustingimused

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on veebibrauseris (nt Internet, Explorer, Firefox, Safari jne) salvestatud kasutaja terminali (arvuti, mobiil, tahvelarvuti) kaudu, kui kasutaja külastab veebilehte, et tuvastada brauseri või brauseris teabe või seadete salvestamiseks. Seega küpsiste abil saab veebileht suutlikkuse säilitada kasutaja individuaalseid seadeid, tunda ja reageerida asjakohaselt, et parandada veebilehe kasutamise kogemust. Kasutaja võib keelata või piirata küpsiste kasutamist, kuid ilma küpsisteta ei ole võimalik kõiki veebileje funktsioone täielikult kasutada.

Mogotel kasutab kohustuslikke küpsiseid, funktsionaalseid küpsiseid, analüütilise küpsiseid ja otsingu (reklaami) küpsiseid sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest ja kasutusotstarbest.

Kohustuslikud küpsised on vajalikud selleks, et võimaldada kasutajal veebilehte vabalt külastada ja sirvida ning kasutada pakutavaid funktsioone, sealhulgas teabe saamist teenuste kohta ja nende ostmist. Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme, kuid ei avalikusta kasutaja identiteeti ega samuti ei kogu ega koonda teavet. Ilma nende küpsisteta ei saa veebileht täisväärtuslikult toimida, näiteks pakkuda kasutajale vajalikku teavet, tagada soovitud teenuseid e-poes. Need küpsised salvestatakse kasutaja seadmes, kuni veebibrauser suletakse.

Funktsionaalsed küpsised mäletavad kasutaja valitud seadeid ja valikuid, mis teevad kasutajal veebilehe kasutamise mugavamaks. Neid küpsiseid hoitakse püsivalt kasutaja seadmes alaliselt.

Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, leiab kõige sagedamini külastatud lõigud, sealhulgas sisu, mida kasutaja veebilehe sirvimise ajal valib. Seda teavet kasutatakse analüüsimise eesmärgil, et selgitada välja veebilehe kasutajate huvid ja parandada veebilehe funktsionaalsust, muutes selle kasutamise mugavamaks. Analüütilised küpsised tuvastavad ainult kasutaja seadme, kuid ei näita kasutaja identiteeti. Mõnel juhul haldavad mõnda analüütilist küpsist kolmanda osapoole andmetöötlejad (operaatorid), nagu Google Adwords, seda veebilehe omaniku asemel vastavalt tema juhistele ja üksnes selleks ettenähtud eesmärkidel.

Siht-tüüpi reklaamiküpsiseid kasutatakse teabe koondamiseks kasutaja külastatud veebilehtede kohta ning et pakkuda just konkreetsele kasutajale huvipakkuvaid meie või koostööpartnerite teenuseid või suunata konkreetse kasutaja ülesnäidatud huvidele vastavaid pakkumisi. Tavaliselt neid küpsised veebilehe omaniku loaga vastavalt seatud eesmärkidele paigutavad kolmandad osapooled, nagu Google Adwords. Sihtküpsised salvestatakse kasutaja seadmesse püsivalt.

MOGOTEL kasutab küpsiseid veebilehe kasutamise kogemuste parandamiseks:

- et tagada veebilehe funktsionaalsuse;

- kohandada kodulehe funktsionaalsuse kasutajate harjumustele  - sealhulgas keelele, otsingupäringutele, varem vaadatud sisule;

- koguda statistikaandmeid veebilehe külastajate voogude, lehel kulutatud aja kohta jne;

- kasutajate autentimiseks;

Kui pole teisiti öeldud, salvestatakse küpsised toimingu ajal, milleks neid kogutakse ja seejärel kustutatakse.

Küpsisteteavet ei edastata töötlemiseks väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda.

Küpsiste kinnitamine ja keelamine

MOGOTELi veebilehtede külastamisel kuvatakse kasutajale aken, milles on sõnum, et veebilehel kasutatakse küpsiseid. Selle sõnumiakna sulgemisel kinnitab kasutaja, et ta on tuttav küpsistega seotud teabega, nende kasutusotstarvetega, juhtumitega, kui teave edastatakse kolmandale isikule ja nad nõustuvad sellega. Seega on küpsiste kasutamise õiguslik alus kasutaja nõusolek. Kui kasutaja kasutab veebilehte, kasutaja sõlmib küpsistega seotud lepingu - küpsiste töötlemine on vajalik kasutajatega sõlmitud lepingu täitmiseks või, et MOGOTEL saaks täita on seadusliku kohustuse või realiseerida oma õigustatud huve.

Saate piirata ja kustutada küpsiseid iga veebibrauseri turvaseadistustes. Siiski tuleb meeles pidada, et kohustuslike ja funktsionaalsete küpsiste kasutamisest ei saa loobuda, kuna veebilehe täisväärtuslik kasutamine ilma nendeta ei ole võimalik.

Soovitame salvestada küpsised parima kasutajakogemuse ja veebilehe täisväärtuslikuks toiminguks.

Kui teil on küpsiste kasutamise kohta küsimusi, võtke ühendust info@mogotel.com

Muud tingimused

MOGOTELi veebilehtedel võivad olla lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele, millel on oma kasutus- ja isikuandmete kaitse eeskirjad, mille eest MOGOTEL ei vastuta.

MOGOTELil on õigus teha täiendused Privaatsuspoliitikas, muutes Kliendile kättesaadavaks selle uuendatud versioon, paigutades see MOGOTELi kodulehele.

Будьте в курсе событий

Получите скидку -15% на бронирование! После того, как мы получим письмо, мы вышлем вам код скидки.

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Спасибо за подписку! В ближайшее время вы получите e-mail с промо-кодом.